Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Eventspot, hierna ook te noemen: de opdrachtnemer

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden en de Intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van de besloten vennootschap Eventspot te Amsterdam.
1.1 Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
1.2 Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
1.3 Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
1.4 Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun foto’s authentiek zijn alvorens ze aan te bieden. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING, WIJZIGING EN ANNULERING OPDRACHT
2.1 De overeenkomst komt tot stand, nadat Eventspot de ondertekening van de plaatsingsopdracht door opdrachtgever heeft ontvangen.
2.2 De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen acht dagen schriftelijk protesteert.
2.3 Wijzigingen in de opgegeven advertentie worden kosteloos Eventspot aangepast. Eventspot is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertentie. Eventspot behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.
2.4 Annulering van een opdracht is slechts mogelijk binnen acht dagen na verzenddatum van de opdrachtbevestiging en uitsluitend op schriftelijke wijze. Reeds door Eventspot gemaakte kosten ter zake de uitvoering van de overeenkomst dienen integraal te worden vergoed.
2.5 Eventspot heeft het recht de plaats van de advertentie te bepalen.

ARTIKEL 3 BETALINGSCONDITIES
3.1 Betaling geschiedt binnen 15 dagen netto na factuurdatum
3.2 Vanaf dertig dagen na factuurdatum is een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand of per gedeelte van een maand. Indien de wettelijke rente hoger is dan 12 % per jaar is de wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die moet maken teneinde haar vordering te incasseren, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze kosten worden gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.
3.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3.4 Eventspot behoudt zich het recht voor deelneming aan één harer internetproducten, op welke wijze dan ook, stop te zetten, dan wel te annuleren, indien betaling door opdrachtgever uitblijft.

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID
4.1 De aansprakelijkheid van Eventspot in geval van onjuiste uitvoering van de opdracht is beperkt tot maximaal de aan opdrachtgever voor de advertentie in rekening gebrachte prijs.
4.2 Eventspot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven advertenties. Opdrachtgever vrijwaart Eventspot tegen iedere aanspraak van derden terzake de door hem opgegeven advertentie-inhoud. Aan Eventspot door opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam. Opdrachtgever vrijwaart Eventspot van alle aanspraken van dien aard en zal de daardoor veroorzaakte schade vergoeden.
4.3 Opdrachtgever draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.

ARTIKEL 5 ADVERTENTIE OVEREENKOMSTEN
5.1 Overeenkomsten lopen voor de minimale duur van 12 maanden, met ingang van de datum van opdrachtbevestiging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste 2 maanden voor afloop van de advertentie overeenkomstperiode van 12 maanden.
5.2 Overeenkomsten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, voor de periode van een jaar.
5.3 De overeenkomstprijzen kunnen jaarlijks worden verhoogd met een percentage gelijk aan het inflatiepercentage in het voorafgaande jaar, vermeerderd met een opslag van ten hoogste 4 %.

ARTIKEL 6 KLACHTEN
Eventuele reclames worden door Eventspot alleen in behandeling genomen indien deze Eventspot binnen veertien dagen na verschijningsdatum schriftelijk bereikt hebben onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten.

ARTIKEL 7 PRIJSWIJZIGINGEN
De prijzen welke Eventspot hanteert zijn exclusief omzetbelasting (BTW). De prijzen kunnen door Eventspot worden verhoogd indien en voor zover de door Eventspot te maken kosten met meer dan 5 % zijn gestegen ten opzichte van de kosten die voor Eventspot golden op het moment van de orderbevestiging.

ARTIKEL 8 OVERMACHT
In het geval van overmacht is Eventspot gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en indien de situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, is zij gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen onder verplichting van partijen aan elkaar terug te geven wat ze van elkaar hebben ontvangen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overheidsvoorschriften die uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk of bezwaarlijk maken, werkstaking, in gebreke blijven van toeleveranciers, buitengewone weersomstandigheden, brand, milieu- en natuurrampen.

ARTIKEL 9 VERSCHIJNINGSDATUM
Ten opzichte van de opgegeven verschijningsdatum geldt, dat deze slechts een benadering is van de feitelijke verschijningsdatum. Ofschoon steeds getracht zal worden de opgegeven verschijningsdatum na te komen is Eventspot niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. Dusdanige overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of betaling te weigeren, noch verplicht dit Eventspot tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever. Alle door Eventspot opgegeven termijnen zijn indicatief, en binden Eventspot niet.

ARTIKEL 10 RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangende met de overeenkomsten kunnen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

ARTIKEL 11 AFWIJKENDE VOORWAARDEN
In geval de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze, voor zover ze in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, niet van toepassing, tenzij de toepasselijkheid ervan door Eventspot expliciet erkend is.